Foudgum op Omrop Fryslan

Op 18 februari zijn door Omrop Fryslan opname gemaakt die 's avonds zijn uitgezonden. Herman Rotteveel voerde de verslaggever van Omrop Fryslan rond en gaf tekst en uitleg.

(van de website van Omrop Fryslan:) Foudgum wol mear toeristen lke.

Foudgum wol de ban mei Piet Paatjens oanhelje.

De skriuwer, waans echte namme Francois Haverschmidt wie, wie dr fan 1859 f trije jier dmny. Yn Foudgum is al in monumint foar him, mar doarpsbelang wol dat op in promi-ninter plak ha. Toeristen moatte mei ynformaasjebuorden mear lze kinne oer de skiednis fan de dichter en it doarp. Der binne subsydzjes beskikber foar de plannen dy't dit jier noch tfierd wurde sille.

Lees ook artikel in Leeuwarder Courant van 19 februari 2003

Lees ook artikel in Nieuwsblad van Noord Oost Friesland van 19 februari 2003

Lees ook artikel in Nieuwe Dockumer Courant van 20 februari 2003